Visie

(English below)

God is kunstenaar, Hij maakte de mens creatief!
Als team hebben we passie om deelnemers te trainen in visie, discipelschap om hun persoonlijke kunst-talenten te ontwikkelen. Ken je mensen die zo creatief besnaard zijn dat ze zich het gelukkigst voelen als ze zich uiten in vormen van creativiteit? Zo heeft God ze gemaakt. We bieden training en discipelschap omdat we geloven dat God in kunst een enorme mooie manier van communicatie geeft die harten raakt.

God spreekt door creativiteit.
Uitbeelden spreekt soms meer dan woorden. Hij wil creatieve mensen vrijzetten in gemeentes en plekken waar ze actief zijn. Onze droom is om een cultuur te zien ontstaan waar christen-kunstenaars samen werken, elkaar opzoeken, bemoedigen, inspireren en helpen. 
Het theaterweekend is in 2002 opgericht door Carla Veldhuis. Overal waar we optraden ontmoette ik jongeren die zochten naar christelijke scholing om te leren over bewegingskunst. Helaas was er niets anders voor hun dan in de wereldse opleidingen te duiken, waar de invloed niet altijd positief is.

Als initiatief nemers staken Gerard Hobelman en Carla de koppen bij elkaar en hebben in 2004 een start gemaakt met het 1e theaterweekend. Samen met een geweldig docenten en medewerkers-team word het weekend ingevuld. We zijn een warm team van vrijwilligers die elk theaterweekend samen komen om deelnemers te dienen met ons vak. We zijn docenten in dans, toneel, drama, mime clownerie vlaggen, beeldende vormen, en praktische medewerkers.. Mensen voor techniek, nazorg en gebed en muziek.

Ons verlangen is om elke deelnemer bemoedigd en ontwikkeld te zien worden in hun talent en om een gezonde visie vanuit de bijbel op kunst mee te geven. In de Bijbel staan veel voorbeelden van hoe God op een creatieve manier zijn boodschap brengt. God gebruikte niet alleen het verbale; ook parabels, metaforen, dans en drama waren een krachtig middel waardoor God sprak. Door onderwijs over het Bijbels fundament voor kunst en over Joods/Christelijk denken versus Grieks denken ontdekken deelnemers hoe God hun talenten wil gebruiken en hou zij zichzelf mogen gaan inzetten als een instrument van Hem.

 

 

VISION

God is an Artist. God made us creative beings!

It is our passion to train the participants in vision, discipleship and their personal artistic gifts. Do you know people that are so creatively sensitive they are happiest when they express themselves through creativity? This is how God created them. And often God speaks through creativity; God uses art!

This is the reason that we organize this theatre weekend every year with 9 different core subjects.

With a team of professional Christian artists we train the participants in their talents, each at their own level. During the weekend there’s time to worship, and members from the prayer team available to stand with those in need.

We provide training and discipleship because we believe that God gave us a special and beautiful way of communication through the arts.

God speaks through creativity

Sometimes a picture or moving art says more than words can express. God wants to set artists free in churches and places of work. It is our dream to see a growing community of Christian-artists finding each other, working together and inspire, encourage and serve. Our country is in great need of this.

Carla Veldhuis founded the theatre weekend in 2002.

“Everywhere we went to perform I met young people searching for Christian teaching in performing arts. Unfortunately there was only regular education and training available, sometimes with negative influence and consequences.”

Gerard Hobelman and Carla came together taking initiative and in 2004 started with the very first theatre weekend. The weekend was set up together with a great team of teachers and staff members. We are a team of volunteers coming together every year to serve the participants with our craft. We are teachers in dance, theatre, drama, mime, clowning, flags and visual arts and practical staff for technics, music and prayer.

It is our desire to see all the participants encouraged and growing in their talents and to give a healthy vision on art based on the bible. There are many examples in the bible how God brings His massage creatively. God didn’t only use verbal communication; also parables, metaphors, dance and drama were powerful ways through which God conveyed His message. By teaching Biblical foundations on art and Jewish/Christian thinking versus Greek thinking participants will discover how God wants to use their talents and how they themselves can be instruments for Gods Kingdom.